burhan kul uak ark ne yeili ne siyah yalan yllar metrolagu.date burhan kul uak ark ne yeili ne siyah yalan yllar metrolagu.date burhan kul uak ark ne yeili ne siyah yalan yllar metrolagu.date